Patriarchal - Stavropegic Monastery 

of Saint Olav the King and Elias the Tishbite